top of page
Make-up  Styling  123 - 456 78 90 (1365 x 500 px) (3000 x 2207 px) (3000 x 2475 px) (600 x

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voordat je een ontharingsbehandeling bij ons boekt is het verstandig

om onze algemene voorwaarden goed door te lezen!

 

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen De Beautybar en haar klant.

1.1 De medewerkers van De Beautybar Laserontharing zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
1.2 De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling naar waarheid en tijdig aan de medewerker worden verteld om zo te kunnen vaststellen of de behandeling plaats kan vinden.
1.3 De medewerkers van De Beautybar Laserontharing zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
1.4  De klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, ten minste 24 uur voorafgaande aan de behandeling van te voren te melden. Bij het te laat annuleren zonder geldige reden zullen wij 50% van de geboekte behandeling in rekening brengen.
Bij het niet op komen dagen op een afspraak zijn wij genoodzaakt om 100% van de te geboekte behandeling in rekening te brengen.

1.5 Indien een klant te laat is kan het zijn dat De Beautybar Laserontharing er voor kiest om de behandeling te annuleren i.v.m. een daaropvolgende geboekte afspraak. U kunt dan een nieuwe afspraak boeken.
1.6 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 1.4 en1.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.

2. Persoonsgegevens & privacy

2.1 De klant voorziet de medewerker tijdens het intake gesprek, voorafgaande aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2.2 De medewerker van De beautybar neemt, tijdens het intake gesprek, de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in haar klantenbestand.
2.3 De Beautybar behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.4 De Beautybar zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

2.5 Tijdens het intake gesprek zal de medewerker van De Beautybar toestemming vragen om
informatie/foto´s van de behandeling te mogen plaatsten op de website en/of sociale media. Uiteraard zullen dit geen grensoverschrijdende foto's zijn.


3. Betaling

3.1 De Beautybar vermeld alle prijzen van haar behandelingen zichtbaar in de salon.
3.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
3.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.
3.5 Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en of typefouten.

3.6 De eventuele korting wordt berekend over het totaalbedrag, het totaalbedrag wordt gedeeld door 4 behandelingen en dient de eerste 4 keer afgerekend te worden in de salon, dit om te voorkomen dat klanten na een aantal behandelingen niet meer terug komen maar wel de korting hebben ontvangen. Dit houd in dat de klant de 8 behandelingen in  4x betaald waardoor behandeling 5 t/m 8 direct zijn voldaan en dus niet meer afgerekend hoeven te worden.  

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Beautybar is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van De Beautybar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, ziekten en/of medicijngebruik.

4.2 De Beautybar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

5. Klachten

5.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze de klacht zo spoedig mogelijk te melden aan de medewerker van De Beautybar d.m.v. email.
5.2 De beautybar dient, ten minste binnen 2 werkdagen, adequaat te reageren op de klacht.
5.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal De beautybar de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Restitutie van geld is niet mogelijk.
5.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal De Beautybar het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of volledig vergoeden.

 

6. Garantie
6.1 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens het intakegesprek.
6.2 Deze garantie vervalt indien:

  • De Klant op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

  • De klant andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt

  • De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

  • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
    de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt; 

  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


7. Geheimhouding

7.1 De medewerker van de Beautybar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
7.2 Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. Beschadiging en/of diefstal
8.1 De Beautybar heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
8.2 De Beautybar meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Gedrag

9.1 De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
9.2 Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van De Beautybar het recht de klant de toegang tot de salon, voor dát moment en/of voor de toekomst, te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
9.3 Bij De Beautybar wordt gewerkt volgens de juiste hygiëne regels. 
9.4 Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels van de salon.

10. Recht
10.1 Op elke overeenkomst tussen De Beautybar en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website én op het verklaringsformulier aanwezig in de salon.
10.3 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst

11. Hygiëne

11.1 De Beautybar behoud het recht om ter plekke een behandeling te mogen weigeren uit te voeren als er een sterke onaangename geur aanwezig is op het te behandelende gebied zoals oksel, voeten en bikinilijn/schaamstreek. Deze behandeling zal op een nader te bepalen moment alsnog kunnen plaats vinden, restitutie van gelden is hiervan niet mogelijk.

12. Korting

12.1 Door een aanbieding te boeken ga je akkoord met de geldende voorwaarden. Stop je eerder met de behandeling dan komt de korting te vervallen en zal het resterende te betalen bedrag achteraf alsnog in rekening worden gebracht.

bottom of page